Privacyverklaring VSSO 

  

Deze privacyverklaring is op 23 oktober 2018 vastgesteld door het bestuur van het Vechtstreek Symfonie Orkest.  

 

Inleiding  

Het Vechtstreek Symfonie Orkest (VSSO) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe het VSSO omgaat met persoonsgegevens. Het VSSO doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig met deze gegevens om. Het VSSO houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat het VSSO in ieder geval:  

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;  

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Bij inschrijving van nieuwe leden zal dit privacyreglement onder de aandacht gebracht worden en toestemming gevraagd worden om fotomateriaal te mogen publiceren in de Notenbalk of op de website van het VSSO.

Het VSSO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:  

VSSO 

p/a Boomstede 277, 3608 AN, Maarssen 

info@vsso.nl  

SponsorKliks, gratis sponsoren!